พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ

Posted: กรกฎาคม 8, 2010 in มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
สมเด็จพระ ราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป็นพระราชธิดา ลำดับที่ ๔๓ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ประสูติ วันพุธ ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๗ เดือน ๕  แรม ๖ ค่ำ ปี วอก ณ พระตำหนักสมเด็พระ นางเจ้า สว่างวัฒนาบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระอนุชา  และ พระขนิษฐา ดังนี้
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ต่อมาทรงได้สถาปนาพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกในรัชการที่ ๕
๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศริยาภรณ์
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย  กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
๕. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
๖. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ
๗. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดช  กรมหลวงสงขลานครินทร์
๘. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า (ยังไม่ได้พระราชทานพระนาม) สิ้นพระชนม์เมื่อประสูติได้ ๓ วัน
เมื่อพระชนม์ครบหนึ่งเดือน โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ณ พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี
พ.ศ. ๒๔๓๑ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวี ทรงมีพระประสูติกาลพระราชธิดา พระองค์ หนึ่ง ทรงได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณพิมล รัตนวดี  เนื่องจาก พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ใน พ.ศ. ๒๔๓๐ พระองค์ทรงปรารภ จะมีพระราชธิดา จึงทรงขอประทานสมเด็จฯเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ จากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ ให้เป็น พระราชธิดาในปลายปี พ.ศ. ๒๔๓๑ สมเด็จฯเจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์ ทรงมีพระพี่เลี้ยงชื่อ จันทร์ ชูโต พระพี่เลี้ยงถวายการปรนนิบัติเลี้ยงดู จน พ.ศ. ๒๔๖๒ พระพี่เลี้ยงก็ถึงแก่อนิจกรรม
การศึกษา
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงได้รับการศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอัมรินทร วินิจฉัย ทรงเริ่มเข้าศึกษาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยมีพระยาอิศรพันธ์โสภณ เป็นพระอาจารย์ ถวายพระอักษร
ส่วนการศึกษาภาษาอังกฤษ พระอาจารย์ที่ถวายการสอนคือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ หม่อมเจ้า หญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล หม่อมจันทร์ เทวกุล และพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ
พระราชพิธีโสกัณ ต์
เมื่อสมเด็จฯเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงมีพระชนม์สิบสองพระชันษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการ พระราชพิธีโสกันต์ พระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา
พระกระยาหารโปรด
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์จะเสวยในห้องประทับเล่น โดยมีข้าหลวงเชิญเครื่องเสวย จากที่พัก เครื่อง ขึ้นมาชั้นบนพระตำหนักประทับพับเพียบเสวย ซึ่งมีพรมปูไว้ และมีพระขนน (หมอนอิง) ข้างพระองค์พระ กระยาหาร ที่ขาดไม่ได้ คือ ปลาดุกย่างและหมูหวาน ส่วนผลไม้ที่โปรดมากที่สุด คืออ้อยควั่น สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเล่าพระราชทานว่าเมื่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ยังทรงพระเยาว์นั้น  พระองค์ไม่โปรดเสวยผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ องุ่น ซึ่งขณะนั้นเป็นของที่แพง และหรูหรามากเพราะ เป็นผลไม้เมืองนอก
พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับเจ้านายพี่น้อง   เกือบทุกพระองค์ แต่ที่ทรงสนิทสนมมาก คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จฯเจ้าฟ้านิภานภดล พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท  พระองค์เจ้าหญิงประภา พรรณพิไลย พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร ส่วนเจ้านายฝ่ายหน้าก็มี สมเด็จฯเจ้าฟ้าจักพงษ์ภูวนาถ พระองค์เจ้า รังสิตประยูรศักดิ์ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ โดยเฉพาะพระองค์เจ้าหญิง เยาวภาพงศ์สนิทนั้น พระองค์ทรงสนิทสนมด้วยมาก โปรดเสด็จตามที่ต่างๆ กับพระองค์เจ้าหญิงเยาวภา พงศ์สนิท   บางคราวทั้งสองพระองค์จะเสวยพระกระยาหารร่วมกันกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินีนภาดารา  ก็ทรง สนิทสนมด้วยมาก เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ทรงนำสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินี นภดารามาทรงเลี้ยงไว้พักหนึ่ง เวลาบ่อยๆ เกือบทุกวัน พระองค์จะเสด็จทรงเยี่ยมเจ้านายตาม ตำหนักต่างๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษคือการเย็บปักถักร้อย ทรงทำผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว เสื้อกันหนาว หรือไม่ก็ทรงร้อยดอกไม้ ทรงจัดดอกไม้ในแจกันและทรงพระอักษร บางคราวจะทรงเล่นเกมส์  เช่น หมากฮอร์ส สกาลูโด ผสมอักษรอังกฤษเป็นคำๆ ทรงเลือกแต่งฉลองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงาม พระองค์ไม่ ่โปรดเครื่องประดับมากนัก แต่ที่ทรงโปรดมากคือเครื่องประดับคือไข่มุก ไม่ว่าจะเสด็จที่ใดจะทรงสวมไข่มุก บ่อยครั้งและทรงมีไข่มุกมากมายหลายสี
สิ้นพระบรมราช ชนก
ชาวไทยทุก ถ้วนหน้าประสบกับการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง นั่นคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงพระประชวรอย่างกระทันหัน และเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งนำความ เศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่เจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชน
พระองค์ ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ เวลา ๒๓.๑๕ นาฬิกา ด้วยพระอาการ สงบ ท่ามกลางความเศร้าโสกเสียใจของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ตลอดจนผู้ใกล้ชิด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s