การไหว้ครู บทไหว้ครู

Posted: กรกฎาคม 14, 2010 in มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

การไหว้ครู

คำว่า “ไหว้ครู” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า “ไหว้ครู คือการทำพิธีไหว้ ครูบาอาจารย์” ครูบาอาจารย์หมายถึง “ความเป็นผู้รู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ และสามารถดูแลศิษย์ได้”

การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการไหว้ครูประเภทต่างๆ เช่น ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูช่าง ไหว้ครูนาฏศิลป์ แม้มวยไทย ก็มีการไหว้ครู จะเห็นว่าวิชาการต่างๆ ของคนไทยนั่นย่อมมีครูทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะทำการไหว้ครูปีละครั้ง การที่ศิษย์ต้องเรียนกับครูนั้น จึงได้ชื่อว่า ศิษย์มีครู และคนไทยก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจึงคิดถึงครูและมีพิธีไหว้ครู นอกจากจะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูแล้วศิษย์อาจจะกระทำการอะไร บางอย่างด้วยความคิดของตนเองที่นอกเหนือจากการสอนของครู แม้ว่าการกระทำนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ดี หรือไม่ดีก็ตามก็คือว่าเป็นการผิดครู ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ฉะนั้นการไหว้ครูจึงเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้ขอขมาลาโทษต่อครู และมีโอกาสบอกกล่าวครูบาอาจารย์ด้วยว่า สิ่งใดที่คิดแล้วเกิดความเจริญสร้างสรรค์สิ่งที่ดีก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเป็น ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป แต่ถ้าสิ่งใดคิดแล้วเป็นสิ่งไม่ดี มีการผิดพลาดก็ขอน้อมรับไว้ การบอกกล่าวเช่นนี้เท่ากับเป็นการไหว้ครูช่วยเป็นพยาน และให้อภัยต่อศิษย์

http://boonyapradit.thde.com/-View.php?N=666

ผู้นำสวด
ปาเจราจริยา  โหนติ  คุณุตตรานุสาสกา

พร้อมกัน

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์
ผู้กอร์ปเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา  อบรมจริยา
แก่ข้าในการปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์  ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา   อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี  ประโยชน์ทวี
แก่ข้าฯ และประเทศไทยเทอญ

ผู้นำสวด

ปัญญาวุฒิ กะเร เตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง

คุณธรรมของครู

ใครคือครู      ครูคือใคร      ในวันนี้
ใช่อยู่ที่                 ปริญญา          มหาศาล
ใช่อยู่ที่                 เรียกว่า           ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน            สอนนาน       ในโรงเรียน
ครูคือผู้         ชี้นำ                ทางความคิด
ให้รู้ถูก                 รู้ผิด                คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์              รู้ยาก              รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน           แปลงสู้          รู้สร้างงาน
ครูคือผู้         ยกระดับ         วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด              กว่าสัตว์         เดรัจฉาน
ครูคือผู้          สั่งสม             อุดมการณ์
มีดวงมาลย์           เพื่อมวลชน    ใช่ตนเอง
ครูจึงเป็น      นักสร้าง         ผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง          สร้างคนกล้า  สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้            เป็นคน          ของตัวเอง
ขอมอบเพลง          นี้มา              บูชาครู
(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   เนื้อร้อง / วงดนตรี
สารภี / สุเทพ  รัตนประเสริฐ  ร้องให้ทำนอง)

แด่ … คุณครูด้วยดวงจิต

สาธุการ    บูชาครู          ผู้ประเสริฐ
ท่านล้ำเลิศ       คุณธรรม       นำสั่งสอน
ทั้งปราณี          เมตตา           เอื้ออาทร
ห่วงอาวรณ์      เอ็นดูศิษย์     จิตไมตรี
วิชาการ     เพียรพร่ำ      แนะนำสอน
ทุกบทตอน      ฝังปลูก         ถูกวิธี
ให้สำนึก          ฝึกตน           เป็นคนดี
รู้หน้าที่            มีวินัย           ใฝ่พากเพียร
สอนให้มี   จรรยา          มารยาท
ความองอาจ      มั่นธำรง       คงเสถียร
รักษาเกียรติ      ให้รุ่งโรจน์   โชติวิเชียร
เนิ่นจำเนียร       สรรเสริญ     จำเริญพร
อัญขยม      เหล่าศิษย์      ตั้งจิตมั่น
อภิวันท์             คารวะ           อนุสร
ครูเปรียบเป็น    ปิตาจารย์      และมารดร
ประนมกร         กราบเท้าครู  ปูชนีย์
ขออำนาจ  เทพไท          และไตรรัตน์
โปรดป้องปัด    ผองภัย         ให้สุขศรี
ขอให้ครู           นิรทุกข์         สุขเปรมปรีดิ์
บารมี                เกียรติยศ      ปรากฏงาม

ขอขอบคุณ  http://www.konmun.com/Article/id5001.aspx

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s